• بدلیل سوالهای مکرر شما ایرانیان عزیز ٬مجبور به پاسخگوئی شدم ۱- در امریکا بدون ویزای کار نمیشود کار کرد و من برای گرفتن ویزای کار اقدام کردم و بزودی میگیرم. ۲- بزودی در امریکا نمایش خواهم گذاشت ۳- اگر حرف درست را در زمان و مکان مناسب نزنم فایده ندارد(چون اگر برنامه من زنده نباشه یا پخش نمیشه یا سانسور میشه) ۴- بیش از ۳۰ جلسه و نشست باآدمهای سیاسی و سرمایه دار داشتم که مجبورم به اطلاع شما برسونم حتی اگر به ضررم بشه

منبع:لینک فسیبوک از اینجا


Advertisements