فیسبوک سید محمد حسینی:

در چهارشنبه سوری امسال ۸۰٪ مردم آتشی روشن میکنند که تا سال بعد خاموش نخواهد شد ..ویدیو چهارم تا چند روز دیگر تقدیم خواهد شد..این روز باستانی بر همه ادیان مبارک.هر کس با شادی مردم مخالفت میکنه٬ایرانی نیست!


صدای انفجارها ٬فریادها٬مرگ بر دیکتاتورها٬آتشبازیهای مردم ٬در بیشتر شهرها ٬نیروهای دولت را مات و گیج کرده است..و بیشترشان فرار میکنند.بازم بگید مردم با طرقه و آتش آمدن خرید عید!!!.

Advertisements