دیکتاتورها مثل سگ میمونند .فرار کنیم پاچمونو میگیرن.حمله کنیم ٫فرار میکن.از ۲۵ بهمن به بعد تاپیروزی ما فقط حمله میکنیم.نه پراکنده بلکه منسجم مثل مشت

 

Advertisements